Wellness

Wellness aktivity a wellness procedůry podporují:
a) pohodu a uvolnění
b) zdraví, výkon, dobré vztahy
c) realizaci plného potenciálu jedince v rovině fyzické, psychické, sociální, ekonomické, mravní

Představení oboru Wellness gastronomie

Vážení přítomní, dovolte mi, abych vás pozdravil jménem Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Jsem velmi rád, že jste přijali pozvání na tuto první konferenci na téma WELLNESS GASTRONOMIE.

Deklarovaným cílem konference je:

- seznámit účastníky s pojmem WELLNESS GASTRONOMIE

- seznámit účastníky s pravidly pro novou soutěžní disciplínu

Součástí konference je ukázková kulinářská soutěž:

- seznámení účastníků s praktickým provedením přípravy a servisu soutěžních  WELLNESS pokrmů včetně nového způsobu hodnocení

Skutečným cílem však je vyvolat diskuzi na téma - co je to vlastně Wellness gastronomie, tedy kde se nyní WELLNESS gastronomie nachází, jak jí akceptuje společnost, a proto, že se nacházíme na půdě stření školy, jak se tato disciplína vyučuje na školách, a jak školy mohou přispět pro její celkovou osvětu.

Na SŠHS jsme začali problematiku Wellness vyučovat v rámci studijního oboru Gastronomie, pro který jsme vytvořili švp. Jeho tvorba byla ovlivněna diskuzí s mnohými gastronomickými odborníky, diskuzí s pracovníky České společnosti pro výživu a vegetariánství i studiem literatury.

První jednoduchá myšlenka, vytvořit osnovy pro budoucí kuchaře, zaměřené na zdravou výživu se v postupující tvorbou švp začala rozrůstat a vlastně jsme zjistili, že to nebude tak jednoduché. Zpočátku jsme zavrhli název švp - gastronomie pro bezmasou výživu, tedy vegetariánskou, případně veganskou, neboť by se mělo jednat o způsob výživy, vedoucí ke zdraví. A to samo o sobě vyvolává mnoho dalších otázek. Už i fakt, že jsme se při tvorbě švp museli držet rvp, neumožnilo vytvořit takové osnovy, které by neodpovídaly standardu, požadovanému pro výstupní maturitní vysvědčení. Přesto by absolventi měli nacházet uplatnění v gastronomických zařízení, ve kterých se připravují právě moderní a stále více požadovaná zdravá, zvláště bezmasá jídla.


Pokud se chceme zabývat Wellness gastronomií, nesmíme gastronomii vyčlenit z pojmu wellness jako samostatnou disciplínu, ale musíme jí zasadit do celkového kontextu a pojmu wellness.

Co si tedy vlastně pod pojmem wellness můžeme představit? Podle dostupných pramenů je wellness vlastně životní styl, vedoucí k udržení zdraví. Tento přístup ke zdraví by měl přimět člověka ke sledování všeho, co se týká jeho těla a vlastního zdravotního stavu, dokud je ještě zdravý. Je to nezbytný krok k tomu, aby si udržel dobré zdraví po celý život.

Většina lidí se tradičně dívá na své zdraví v termínech „buď a nebo“. Tedy, buď jsem nemocný a potřebuji lékařskou péči nebo nejsem nemocný, a tudíž se nemusím starat o svůj zdravotní stav. Během poslední doby se však tento pohled změnil a lidé se začali více zajímat o svůj zdravotní stav v souvislosti s wellness. Místo toho, aby se ptali: „Jsem nemocný?“ se nyní mnoho lidí ptá: „Jak dobře je mi?“ a „Jak dobře mi může být?“ Wellness znamená být a cítit se tak zdravě, jak jen je to možné. Způsob, jak toho dosáhnout, je optimalizovat fyzické, emocionální, mentální, spirituální a sociální podmínky.

Výzkumy ukazují, že lékařské a osobní náklady na udržení zdraví a prevenci chorob jsou v dlouhodobém měřítku daleko menší než na léčení po jejich propuknutí. Wellness pomáhá nejenom redukovat riziko nemocí, ale také zjistit problémy předtím, než se stanou tak vážnými, že je někdy nelze vyléčit nebo pouze s velkými komplikacemi.

V jisté teorii bylo označováno wellness jako protiklad illness, tedy nemoci - jako stav, kde je absence nemoci. Když nejsme nemocní, jsme tedy well, cítíme se dobře. Tato teorie má však určité trhliny. Přestože nejsme nemocní, nemusíme cítit ten stav pohody, uspokojení, spokojenosti a blaženosti, např. prožíváme nepohodu fyzickou, mentální, emoční či duchovní.

Slovo wellnes můžeme chápat jako synonymum zdravého životního stylu. Jde o kulturu těla, duše a mysli. Ve volném překladu slovo wellness znamená „být v pohodě a fit“, nebo „dobré zdraví“. Jedná se o tělesnou krásu a zdatnost, pozitivní přístup k životu, zdravou výživu, osobní návyky a vnitřní rovnováhu. Wellness tedy znamená být zdravý, výkonný a být v pohodě. Aby bylo dosaženo wellness, musí být optimalizovány fyzické, emocionální, mentální, spirituální a sociální podmínky člověka. Změnou rytmu a podmínek života se mění i zátěž organismu v zaměstnání i soukromí. Přibyly stresové situace, se kterými se lidé musí každodenně vyrovnávat. Řada z nás již pochopila, že je třeba vzít odpovědnost za své zdraví do svých rukou a přijat nový zdravý životní styl. V současné době prochází wellness v České republice velmi dynamickým vývojem. Je nutné ho chápat nejen jako aktuální trend a velkou podnikatelskou příležitost, ale právě jako zdravý a aktivní přístup k životu.

Dá se říci, že Wellness, jak uvádí Eva Blahůšková ve své publikaci Wellness consultant - manual má několik dimenzí a skládá se z několika částí.

SPIRITUÁLNÍ DIMENZE wellness je chápána jako rozvoj vnitřní osobnosti, vlastního duševna. Spirituální wellness zahrnuje životní zkušenosti a jejich odraz v hledání smyslu vlastního života. Schopnost určit skutečný zdroj potěšení, radosti a naplnění v životě je spirituální objasnění osobní hodnoty a víry v sebe sama. Pro každého člověka je spirituální dimenze wellness jedinečná a každý by měl najít svoji cestu sebepoznání. Může to být: schopnost identifikovat a změnit vlastní slabosti, zmenšit hodnotu materiálních požitků, být skromný, pomáhat ostatním, přiznat svoje chyby atd.

EMOCIONÁLNÍ DIMENZE je definována jako soubor všech emocionálních stavů, které identifikují a definují, kdo jsem. Emocionální wellness zahrnuje tři hlavní oblasti: uvědomění, přijetí a management. Emocionální uvědomění je poznání vlastních pocitů a stejně tak pocitů ostatních lidí. Emocionální přijetí znamená pochopení normálních lidských emocí a emocionální management je schopnost kontrolovat a umět se vypořádat s osobními pocity. Podstatná je schopnost udržet emocionální stabilitu, střed mezi příliš velkými a příliš malými emocemi. Emocionální wellness je schopnost smát se, radovat se ze života, přizpůsobit se změnám a umět se vypořádat se stresem.

SOCIÁLNÍ DIMENZE wellness zahrnuje schopnost rozumět si s ostatními lidmi a chápat jejich odlišnosti. To znamená dát najevo slušnost, spravedlnost a zájem o vše, co se týká společnosti.

Mít blízké přátele, úzké rodinné vazby, důvěryhodný vztah. Návštěvy přátel, držení se za ruce, úsměvy, zpěv, mazlení se s domácím zvířátkem, psaní a dostávání dopisů, to jsou všechno sociální dimenze wellness.

MENTÁLNÍ DIMENZE wellness zahrnuje intelektuální a tvůrčí aspekty mozku. Mozek je neustále schopen učit se, adaptovat a měnit v závislosti na nových zkušenostech a informacích. Tato dimenze wellness obsahuje stálou radost ze získávání nových znalostí a zkušeností.

Mentální wellness zahrnuje i prvek zvědavosti. Jak vykonat nějakou práci? Existuje nějaká cesta, jak vyřešit problém? Jenom cesta ukojení zvědavosti povede k získání nových znalostí. Schopnost myslet jasně a přizpůsobit se nové informaci je životně důležitá pro správné rozhodnutí a úplnou radost z toho, že se mi nabízí vysoce kvalitní život. Nové problémy od nás vyžadují řešení. Pouze neustálé učení se je cestou k získání nezbytných informací potřebných k rozumné volbě.

Mentální aspekt wellness je také charakterizován tvůrčími schopnostmi. Nové myšlenky, nápady a tvorba jsou výsledkem obrazotvornosti. Toto napětí mezi myšlením a novou informací je zdravá cesta k udržení mentální čilosti. Pokračující studium, konference, odborné semináře a literatura, to je cesta k obnovení zapomenutých a získání nových informací a k přicházení na nové myšlenky. Takové aktivity přispívají ke zvýšení intelektu a kvality života. Spojení mezi intelektuální stimulací a zdravým životem je nepopiratelné.

Část „Fitness“ se zaměřuje na tělesnou zdatnost. V novém pojetí je zaměřena dovednostně, nebo také výkonnostně. Zabývá se zejména cvičebními (Aerobic, Posilování, Strečink a další).

V letech osmdesátých stál pojem wellness po vlně fitness v určité opozici. Fitness, reprezentované například průkopnicí Jane Fondovou, která má určitě zásluhu na masovém rozšíření různých dynamických tělesných forem cvičení, representované cvičeními, jako je aerobik, sportovní aerobik a další tělesné techniky, které mají za cíl zlepšovat tělesnou kondici, posilovat kardiovaskulární systém, zpevňovat svalstvo atd. a také soupeřit s druhými. Fitness proslavilo heslo „pro krásu se musí trpět“ a za ním se vedle transformovaného těla, pocitu a stavu fit a dalších pozitivních výsledků skrývá i pot, bolavé tělo, někdy i nehody systému srdečního a vazivového z neadekvátního přetížení.

Generace wellness už nechce trpět, její program je hýčkání. Nechce bojovat, soupeřit, předvádět se. Nemá zapotřebí se porovnávat a ani to není možné. Být well, cítit se dobře, je individuální pocit, který se nedá měřit. Neexistuje Miss wellness, protože tento pojem zahrnuje nejenom vnější dojem, mentální bystrost a dobrý humor, pružnost a sílu těla a krásu, ale i vnitřní stav a duchovní naplnění, které se nedají kvantitativně ani kvalitativně zhodnotit a vyjádřit. Jak poměřit, kdo našel kvalitnější duchovní seberealizaci, kdo je více či méně emočně vyrovnaný a čí mysl je klidnější? Wellness si neklade za cíl porážet nepřítele, vítězit nad druhými. Wellness si klade za cíl „cítit se dobře“ a to jak ve vztahu k sobě samému, tak ve vztahu k prostoru, ve kterém žiji, ve vztahu k lidem s nimiž žiji i ve vztahu k nadstavbovým ideím, které přijmu za své.

Během posledních dvaceti let prošlo také budování wellness center svým vývojem. Existující fitness centra se „změkčovala“, přejímala pasivnější formy a pomalé techniky. Interní relaxační techniky, strečink, pilates, jóga, masáže nejenom sportovní, to byl začátek přeměny, začátek přechodu generace fitness do generace wellness. Pro pocit wellness nejsou měřítka kromě těch našich vnitřních, kdy si uvědomujeme, jak dalece jsme v pohodě.

Druhým proudem byla adaptace lázeňských a rehabilitačních zařízení na změněnou veřejnou poptávku a jako reakce na ekonomický vývoj. Tato léčebná zařízení byla nucena otevřít svou nabídku služeb nejenom nemocným, ale i klientům hledajícím regenerační a relaxační programy v příjemných místech, s kompetentními zaměstnanci a s možností využití ozdravných přírodních zdrojů. Vedle svých stávajících lékařských služeb, zaměřených na nemocné segmenty, začala vytvářet ve zmodernizovaném prostředí aktualizovanou nabídku služeb alternativní medicíny. Také tento proud přispěl k vytváření prostorů pohody pro všechny, k vytváření prostorů wellness.

Část „Výživa“ je věnována základním prvkům zdravé výživy ve vztahu ke zdraví. Jsou zde připomenuty i nezdravé stravovací návyky, které se objevují u některých skupin populace a také doporučení týkající se rizikových skupin populace (osteoporóza u žen, výživa starých lidí, vegetariánů a další). Součástí by měla být i kontrola hmotnosti, která poukazuje na důležitou složku wellness - složení těla. Upozorňuje na zdravotní rizika spojená s nadměrnou hmotností a obezitou, na způsoby, jak určit ideální hmotnost a možnosti, jak hmotnost upravit. Současně jsou zde zmíněny některé poruchy stravování, které se objevují zejména u dívek a mladých žen (anorexie nervosa, bulimia, bigarexia, trojsyndrom sportovkyň) a zdravotní rizika, způsobená příliš malým množstvím podkožního tuku.

Dobrou zprávou je, že pokud máte v pořádku výživu a váhu je tělo schopné se daleko lépe bránit negativnímu vlivu stresu. Dále odborníci uvádí, že pro správnou kondici není nutné dělat aktivně sport, ale stačí 12-30 minut pohybu denně. A dnes je již obecně známé, že jedním z hlavních důvodů, proč si tělo dělá zásoby tuku, je nevyvážená výživa. Tedy ten nejdůležitější faktor, který má největší vliv na správnou kondici, je skutečně kvalitní vyvážená výživa dodávaná tělu každý den.

Ve Střední škole hotelové a služeb Kroměříž jsme se zabývali touto částí Wellness a vytvořili jsme nový školní vzdělávací program 65-41-L/01 Gastronomie - kuchař číšník pro welness.

Studium je zaměřeno na životní styl a kvalitu života, tj. na péči o své zdraví a výkonnost v oblasti tělesné i duševní, na harmonické vztahy. Důraz je kladen na kvalitu stravování, osobní návyky a vztah k přírodě. Studijní obor byl připraven ve spolupráci s Českou společností pro výživu a vegetariánství. Tento studijní obor poskytuje žákům v teoretické i praktické výuce vzdělání o potravinách a nápojích, o jejich kvalitě z různých pohledů, složení, skladování, vhodném technologickém zpracování, technice přípravy a podávání pokrmů, sestavování jídelníčků dle zásad wellnes výživy a ovládání techniky obsluhy.

Odborné předměty se věnují gastronomické specializaci wellness, tedy zdravému životnímu stylu, složení potravin a nápojů, výživě, gastronomické technologii, gastronomickým zařízením, technice obsluhy, ekonomice, marketingu, managementu, účetnictví, informačním a komunikačním technologiím, lázeňství, psychologii a komunikaci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

I když jsme již začali uvedený studijní program realizovat, jsme nuceni dodržet rámcový vzdělávací program. Snad právě tento fakt je důležitý, abychom nevytvořili program, jehož dimenze nejsou dosud ještě nikde přesně stanovené. Předpokládám, že i následná diskuze, vyvolaná právě touto konferencí posune pohled na Wellnes gastronomii dále.

Skutečností, kterou se stále více začínáme zabývat je otázka, co to vlastně je Wellness gastronomie. Co sem patří a co ne? Předpokládáme, že do zdravého jídelníčku, vedoucímu k dříve deklarovanému pojetí Wellness patří bezmasá strava. Má být ale Wellness strava pouze bezmasá ? Vždyť pro mnohé lidi je konzumace živočišných bílkovin a tuků nezbytná. Zvláště pak dětem ve vývojovém stádiu nemohou rostlinné potraviny postačit ke zdárnému vývoji. Zřetel musí být brán i na genetické předurčení člověka. Člověk je ve své podstatě všežravec a tuto dlouhodobě vytvářenou podstatu není možné změnit na základě názoru, který možná je vysoce etický, avšak pro zdravou všestrannou výživu nedostačující.

Snad právě pro cíl „cítit se dobře“ bude nutné upravovat i výživu tak, aby si každý jedinec našel svůj optimální jídelníček. A stravovací zařízení by měly být schopny tento požadavek naplnit. Bohužel v současné nabídce jídel převládají pokrmy masové, tučné, mnohdy přeslazené a přesolené, pokrmy, které po konzumaci namáhají nepřiměřeně trávicí systém, což vede k překyselování organismu, nadýmání a v konečné fázi k neregulovanému ukládání energie ve formě podkožního tuku.

Za Wellness stravování považujeme optimalizaci skladby potravin, vyváženost obsahu živin a to vše v návaznosti na způsob života a množství fyzické a duševní práce.

Věřím, že z dnešní konference vyplynou závěry, které bude možné dále konzultovat s odborníky a v konečné fázi je bude možné zapracovat i do rámcových vzdělávacích programů.

Věřím, že ukázka přípravy Wellness pokrmů, které jsou součástí výuky v naší škole a zítřejší soutěž přípravy Wellness pokrmů, které by mohly být zařazeny i do celostátní soutěže Gastrojunior pořádanou AKC ČR, bude pro vás účastníky první konference o Wellness gastronimii inspirací, zamyšlením a snad i přispěním k definici, co je to vlastně Wellness gasteronomie.

Děkuji vám za pozornost  Ing. Petr Hajný

Podělte se s námi
o tuto myšlenku