Wellness

Wellness aktivity a wellness procedůry podporují:
a) pohodu a uvolnění
b) zdraví, výkon, dobré vztahy
c) realizaci plného potenciálu jedince v rovině fyzické, psychické, sociální, ekonomické, mravní

Jaroslav Škvařil

Jaroslav Škvařil člen odborného grémia ČSVV. Iniciátor a organizátor Konference.

Lektor odborné skupiny pro nutrici ČSVV se zaměřením na problematiku bílkovin a výživových směrů.

Lze předpokládat, že samotná wellness výživa nemůže zabezpečit dosažení wellness stavu, ale že je jenom jednou z důležitých podmínek k jeho dosažení.


Jeví se tedy, že pro měřitelný a hlavně dlouhodobý výsledek vlivu wellness gastronomie bude nezbytné zařazení wellness výživy do systému životosprávy, která pak již zabezpečí dosažení a udržení kvality života, kterou bychom mohli považovat za wellness stav. Proto bude nezbytné vymezení pojmů „kvalita života“ a „životospráva“ v takové kvalitě, aby umožnily vědomé vedení životního stylu, který zabezpečí dosažení wellness stavu. Níže uvádím svůj pokus o vymezení těchto pojmů v potřebné kvalitě.

Kvalita života pro hodnocení Wellness stavu

Předchozí ročníky konference „Výchova ke zdraví a kvalita života“ (pořádá JCU) vedly i mě ke snaze definovat pojem kvalita života tak, abychom mohli tuto definici použít pro hodnocení wellness stavu.

Kvalita života je měřitelná mírou prožívání harmonie, sebevědomí a svobody, kterou získáváme správou života v oblasti zdraví a krásy, síly a moci, rozvoje a vztahů.

Zdraví - krása

Je oblast kvality života, která je nejlépe definovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO): Zdraví není jen absence nemoci či poruchy, ale je to komplexní stav tělesné, duševní i sociální pohody.
Zdraví je fyzické (tělesné), psychické (duševní) a sociální prospívání (blaho) (WHO).
Měřeno: mírou vnitřního klidu a harmonie a současně plnosti energie, připravenosti k výkonu.

Síla - moc

Je oblast kvality života vymezena obvyklými představami o měřitelném fyzickém a duševním výkonu, schopnosti rozhodování a řízení procesů. Moc je měřitelná počtem lidí, kterým je daný subjekt schopný sloužit nebo je ovládat.
Hodnoceno dle míry tvůrčí síly, schopností tvořit, řídit, vykonávat práci, působit na své okolí. Měřeno množstvím výkonů: vykonané práce, vydělaných peněz, společenské úspěšnosti, apod.

Rozvoj – vztahy

Hodnoceno dle míry dosaženého rozvoje, míry osobní a společenské prospěšnosti, dlouhodobého vlivu na zdraví a výkon dané osoby i jím ovlivňované společnosti.

Jedná se o oblast kvality života nejlépe vymezenou pojmy a jejich výkladem uvedenými autory:
VŠE SPOLU SOUVISÍ
Biopsychosociální přístup ke zdraví a nemoci - George Engel, M.D. (1913–1999)

CHÁPEME SVĚT KOLEM SEBE
Salutogeneze - srozumitelnost, zvládnutelnost a smysluplnost - Aaron Antonovsky (1923-1994)

NALEZNEME SMYSL ŽIVOTA - Logoterapie - Frankl, Viktor Emanuel (1905-1997)
Smysl života jako nekonečný zdroj energie.
Úplné pojetí životosprávy

V prvním ročníku konference Výchova ke zdraví a kvalita života (pořádá JCU) jsem se pokusil ve svém vystoupení na této konferenci o vymezení pojmu životospráva tak, abychom si mohli zvolit svoji životosprávu, tzn.: svůj životní styl, kterým vědomě dosáhneme takové kvality života, kterou budeme moci považovat za wellness stav. Textová podoba vystoupení je zde a prezentace zde.